טופס 4

שירותי ייעוץ ליווי ואישור להשגת טופס 4

א. טיפול במכלול האישורים הנדרשים ע"י הרשויות.

ב. החתמת יועצי הפרויקט על האישורים, ההצהרות והדיווחים הנדרשים, בתחילת כל פרויקט.

ג. תיאום ביקורי מודד באתר ומתן הנחיות להפקת תכניות מדידה, בהתאם לדרישות העירייה.

ד. תיאום הכנת מפה מצבית והעברתה לעירייה.

ה. תיאום ביקורי יועצים, בגמר עבודת צוותי העבודה בשטח, לשם הכנת אישורים לטופס-4.

ו. החתמת היועצים על הטפסים הנדרשים בגמר כל שלב ושלב.

ז. מתן הנחיות לצוותי העבודה וקבלני המשנה, עפ"י סדר העדיפויות, להכנת השטח, בתחום אחריותם, לטופס 4.

ח. תיאום ביקורי נציגי אגפי העירייה, באתר, לאישור העבודות.

ט. תיאום ביקורי נציגי רשויות חוץ עירוניות, משרד השיכון, ממ"י, הג"א, כיבוי אש ואחרים, לצורך אישור התאמת העבודות לדרישותיהם ולתכניות.

י. ליווי הסוקרים מטעם הרשויות והעירייה באתר הבנייה.

יא. קבלה ובדיקת דו"חות הסוקרים, לאחר הביקורים באתר ובחינת הליקויים שעלו בבדיקות.

יב. מתן הנחיות ליועצים, למנהלי הפרויקט והעבודה בשטח ולצוותי העבודה, לגבי ביצוע תיקונים והתאמות, בהתאם לדו"ח הסוקרים.

יג. תיאום וליווי הסוקרים בביקורים החוזרים בשטח.

יד. החתמת המחלקות השונות על הטפסים הנדרשים לטופס 4.

טו. מסירת כל הטפסים, האישורים, הדו"חות והתצהירים לאגף הפיקוח על הבנייה בעיריות והחתמתם על "טופס הטיולים".

טז. הפעלת לחץ על מחלקת הפיקוח בעירייה, לשם הפקת טופס 4, במהירות האפשרית.

יז. העברת העתקי טופס 4 ליזם, לחברת החשמל ולתאגיד המים, לשם אספקת מים וחשמל לאתר.

חיטוי ושטיפת צנרת
החברה מבצעת עבודות ניקוי וחיטוי, לצנרת, וקווי מים בכל הקטרים, 
הן למיגזר הציבורי והן למיגזר הפרטי. 

- ניקוי וחיטוי קווי מים ( תשתית ) 
- ניקוי וחיטוי צנרת ו מאגרי מים בבניינים משותפים ( לקבלת טופס 4 ) 
- שטיפה וחיטוי מערכות מים בבתים צמודי קרקע ( לקבלת טופס 4 ) 
- חיטוי וטיפול באירועי זיהום מים (לגיונלה, קוליפורמים ). 
- שטיפה וחיטוי מערכות ואוגרי מים חמים 
- שטיפת קווי ביוב (לקבלת טופס 4 ) 
צילום מערכות אינסטלציה וביוב

כדי להבטיח נגישות מרבית בבניינים חדשים, מחמירות תקנות בניין חדש לעומת תקנות בניין קיים תוך פרוט של כל היבטי הנגישות למבנה. בין ההיבטים: דרך נגישה, התייחסות להפרשי גבהים, כניסות דלתות ושערים, אמצעים לאיתור אזהרה והכוונה - סימני אזהרה, סימנים מאתרים סימנים מובילים.  תאורה ושילוט, חניות נגישות, שירותים נגישים ועוד